Teatre Auditori Alcanar

Avis legal

Aquesta pàgina web ha estat creada per l’AJUNTAMENT D’ALCANAR, amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1. Titularitat de la pàgina web

El nom del domini teatreauditorialcanar.cat, està registrat a favor de GESTIÓ DE PÚBLICS INTEGRAL SL sota instrucció de l’AJUNTAMENT D’ALCANAR, amb CIF P-4300400-A i domicili social a Carrer de la Generalitat, 10, 43530 d’Alcanar (Montsià). Telèfon de contacte +34 977 73 20 13 i adreça de correu electrònic ajuntament@alcanar.cat.

2. Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de l’AJUNTAMENT D’ALCANAR, i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de l’AJUNTAMENT D’ALCANAR. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços

L’AJUNTAMENT D’ALCANAR no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina teatreauditorialcanar.cat. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas que l’AJUNTAMENT D’ALCANAR tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

4. Actualització i modificació de la pàgina web

L’AJUNTAMENT D’ALCANAR es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics

L’AJUNTAMENT D’ALCANAR no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a l’Ajuntament, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des de l’AJUNTAMENT D’ALCANAR no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes.

També
queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o
prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades,
defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi
de terceres fonts.

6. Tractament de dades de l’usuari

Sense prejudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a l’AJUNTAMENT D’ALCANAR al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.

L’AJUNTAMENT D’ALCANAR, incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. L’AJUNTAMENT D’ALCANAR no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació u oposició, al Servei d’Atenció Ciutadana del mateix ajuntament.

7. Legislació i jurisdicció aplicable

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

8. Les dades personals vinculades a les targetes de crèdit no s’emmagatzemen al web teatreauditorialcanar.cat ja que la passarel·la de pagament és propietat de la plataforma Redsys.

Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.